Regulamin

Milanovaclinic - Regulamin

Regulamin organizacyjny

PODMIOTU LECZNICZEGO WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

 

§1
Firma podmiotu leczniczego

1. Podmiot leczniczy działa pod firmą KM SP Z OO i posługuje się nazwą handlową MILANOVA CLINIC lub MILANOVA Dental&Esthetic Clinic. KM SP ZOO jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS 0000963438, NIP: 8943185661, REGON: 521862592.

§2
Cele i zadania podmiotu leczniczego

1. Celem podmiotu leczniczego jest diagnostyka, profilaktyka oraz leczenie pacjentów odpowiadające wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, które odbywają się poprzez realizację zadań w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie stomatologii oraz medycyny estetycznej.
2. Podmiot lecznicy może w szczególności: opiniować stan zdrowia pacjenta, w tym w zakresie czasowej niezdolności do pracy, współdziałać z innymi podmiotami leczniczymi, szkołami, zakładami prac, prowadzić działania edukacyjne i promocyjne w zakresie ochrony zdrowia.

§3
Struktura organizacyjna zakładu leczniczego

1. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w gabinecie stomatologicznym prowadzonym we Wrocławiu (50-513) przy ul. Gazowa 90/u6, który składa się z:
2. dwóch odrębnych stanowisk (gabinetów) dentystycznych;
3. pracowni RTG;
4. sterylizatorni;
5. poczekalni

§4
Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
2. profilaktyki stomatologicznej, w tym zabiegów profilaktycznych;
3. stomatologii zachowawczej;
4. stomatologii dziecięcej;
5. endodoncjimikroskopowej;
6. ortodoncji;
7. protetyki;
8. chirurgii stomatologicznej z implantologią;
9. periodontologii;
10. stomatologii estetycznej;
11. znieczulenia;
12. zdjęć RTG zębów (2D i 3D, cefalo)
13. Świadczenia zdrowotne udzielane są:
a) z poszanowaniem zasad etyki zawodowej, z należytą starannością oraz w warunkach odpowiadających wymaganiom fachowym i sanitarnym, określonym w aktualnie obowiązujących przepisach prawa.
b) z zastosowaniem wysokiej jakości materiałów stomatologicznych oraz sprzętu stomatologicznego,, będącego pod stałym nadzorem technicznym i spełniającego wszelkie wymagane prawem normy jakości.
3. W przypadku konieczności udzielenia świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres określony w ust. 1, pacjent może zostać skierowany do innego podmiotu leczniczego, który udziela danego świadczenia.

§5
Miejsce i czas udzielania świadczeń zdrowotnych

1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych pod adresemul. Gazowa 90/u6., Wrocław 50-513.
2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach otwarcia gabinetu, tj.:
a) w dni robocze 9-20
b) w soboty 10-15 *( w zależności od istniejącego zapotrzebowania)..

§6
Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.
2. Świadczenia udzielane są odpłatnie.
3. Udzielenie świadczeń zdrowotnych możliwe jest po uprzednim umówieniu wizyty i rejestracji pacjenta.
4. Rejestracja pacjentów odbywa się w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, osobiście, przez przedstawiciela ustawowego lub inną pisemnie upoważnioną do tego osobę. Możliwa jest także telefoniczna rejestracja pacjenta pod numerami telefonów: 607 214 428 lub przez Internet https://iqdental.app/rejestracja-wizyty/1c34d8e4-a5b1-4212-bdab-bb82c8142233/new?l=31793 oraz https://www.znanylekarz.pl/placowki/milanova-dental-esthetic-clinic
5. Aby dokonać rejestracji pacjent zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości zawierającego numer PESEL. Rejestracja telefoniczna odbywa się na podstawie udostępnionych przez pacjenta danych, w szczególności imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz danych kontaktowych. W przypadku cudzoziemca rejestracja odbywa się na podstawie paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Ich zakres określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm. Art. 25). W przypadku odmowy podania danych osobowych, Pacjent nie zostanie przyjęty na wizytę, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia.
6. Zarejestrowany pacjent zgłasza się do przyjęcia do danego lekarza w gabinecie, punktualnie we wskazanym terminie. W przypadku pierwszej wizyty pacjent zobowiązany jest do zgłoszenia się z minimum 10 minutowym wyprzedzeniem w celu założenia karty pacjenta oraz uzupełnienia dokumentacji medycznej, o której mowa w § 6 ust. 6 poniżej.
7. Przed pierwszą wizytą pacjent zobowiązany jest do:
 złożenia pisemnego oświadczenia w przedmiocie upoważnienia lub braku upoważnienia wybranej osoby do wglądu w jego dokumentację medyczną;
 złożenia pisemnego oświadczenia o zgodzie na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
 zapoznania się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych przez podmiot leczniczy;
 zapoznania się z Regulaminem organizacyjnym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą oraz cennikiem usług;
 okazania dokumentu tożsamości zawierającego numer PESEL – w przypadku dokonania rejestracji telefonicznej.
8. Pacjent zobowiązany jest każdorazowo, przed rozpoczęciem zabiegu, do udzielenia odrębnej pisemnej zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie danego zabiegu.
9. Pierwszeństwo przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przysługuje pacjentom zarejestrowanym na wizytę lub zabieg w danym dniu.
10. Udzielenie świadczeń zdrowotnych pacjentom wymagającym doraźnego leczenia związanego ze zgłaszanymi dolegliwościami bólowymi możliwe jest w godzinach otwarcia gabinetu, po uprzednim wyrażeniu zgody przez lekarza dentystę, z uwzględnieniem możliwości czasowych wynikających z harmonogramu przyjęć w danym dniu. W przypadku braku możliwości przyjęcia w powyższym trybie, pacjent zostanie skierowany do innego podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W przypadku wyrażenia zgody na przyjęcie pacjenta poza kolejnością, pacjent zobowiązany jest do uprzedniego dokonania rejestracji zgodnie z niniejszym regulaminem.
11. Wizyty dzieci do 16 roku życia: Lekarz zgodnie z art. 34 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, nie może wykonać żadnych usług i świadczeń u pacjenta małoletniego poniżej 16 roku życia, bez zgody jego przedstawiciela ustawowego. Dziecko do 16 roku życia na wizytę powinno się stawić z rodzicem lub opiekunem ustawowym (np. z babcią, dziadkiem, ciocią itp.). Jeżeli dziecko stawia się na wizytę samodzielnie powinno posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna ustawowego oraz potwierdzenie telefoniczne jego danych osobowych przez pracownika recepcji.

§7
Rezerwacja i odwoływanie wizyt

1. Recepcja potwierdza wizyty dzień́ wcześniej drogą telefoniczną lub SMSową.
2. Prosimy o potwierdzanie lub odwoływanie wizyt najpóźniej do godz. 18.00 dnia poprzedzającego.
3. Pacjenci są umawianie na konkretną godzinę, dokładamy wszelkich starań, aby wizyty były realizowane o umówionym czasie. Zależy nam na dobrej organizacji pracy kliniki, szanujemy czas naszych pacjentów i staramy się nie dopuszczać do opóźnień w ich przyjmowaniu. Niestety czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi się przedłużają, (nawet standardowego leczenia nie można precyzyjnie zaplanować w określonych ramach czasowych). Może się, więc zdarzyć, że zabieg się przedłuży i kolejny pacjent zostanie przyjęty z pewnym opóźnieniem. Za co z góry przepraszamy i prosimy pacjentów o wyrozumiałość. Jeżeli wiemy wystarczająco wcześniej o przewidywanym opóźnieniu, kolejni pacjenci zostaną poinformowani o przewidywanym opóźnieniu telefonicznie lub SMSowo.
4. W przypadku, gdy pacjent nie może przyjść na umówioną wizytę, należy ją wcześniej odwołać lub przełożyć na inny termin, by ewentualnie mógł skorzystać z tego terminu inny pacjent.
5. W przypadku dwukrotnej sytuacji kiedy Pacjent potwierdzi wizytę̨, a następnie się na nią̨ nie stawi lub odwoła w tym samym dniu, aby zapisać się na kolejną wizytę musi dokonać 50% przedpłaty.
6. Przedpłaty za wizytę obowiązują takiego pacjenta każdorazowo przed umówieniem kolejnej wizyty.
7. W przypadku braku umówienia kolejnego terminu lub rezygnacji z leczenia przedpłata jest zwracana do pacjenta. Jeżeli pacjent nie odwoła wizyty lub zrobi to za późno przedpłata jest rozliczana na poczet kliniki.Wizyty odwołane później niż 24 godziny przed zaplanowanym terminem powodują̨ dezorganizację pracy Gabinetu i skutkują̨ wymierną szkodą po naszej stronie, na którą składają̨ się m.in. koszty personelu, koszty mediów, utracone korzyści.
8. W przypadku pacjenta notorycznie przekładającego wizyty, aby zapisać się na kolejną wizytą musi dokonać 100% przedpłaty.

 

§8
Organizacja i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych zakładu leczniczego

1. Podmiot leczniczy działa za pomocą następujących jednostek organizacyjnych wchodzących w skład zakładu leczniczego:
a) Rejestracja oraz Sterylizatornia – jako jednostka administracyjno-gospodarcza;
b) Gabinety stomatologiczne oraz Pracownia RTG – jako jednostka diagnostyczno-lecznicza.
2. Do zadań jednostki administracyjno-gospodarczej należy w szczególności:
a) zapewnienie ciągłości obsługi pacjentów oraz funkcjonowania zakładu leczniczego;
b) zapewnianie sprawności i terminowości udzielanych świadczeń zdrowotnych;
c) zapewnienie poszanowania godności oraz podstawowych praw pacjenta;
d) bieżące wsparcie organizacyjne jednostki diagnostyczno-leczniczej;
e) zapewnienie dostępności oraz sterylności narzędzi i materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki diagnostyczno-leczniczej.
3. Do zadań jednostki diagnostyczno-leczniczej należy w szczególności:
a) realizacja celu i zadań podmiotu leczniczego określonych w 2 niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez realizację świadczeń określonych w § 4 niniejszego Regulaminu;
b) zapewnianie wysokiego standardu udzielanych świadczeń zdrowotnych;
c) zapewnienie poszanowania godności oraz podstawowych praw pacjenta;
4. Szczegółową organizację, zadania oraz zakres obowiązków personelu podmiotu leczniczego regulują wewnętrzne procedury organizacyjne ustalone oraz wdrożone na podstawie zawartych umów oraz odrębnych regulaminów.

§9
Współdziałanie jednostek organizacyjnych dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego

1. Jednostki organizacyjne zakładu leczniczego współdziałają ze sobą w sposób zapewniający:
a) niezakłócony i bezpieczny obieg informacji oraz zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych;
b) sprawne i efektywne funkcjonowanie podmiotu leczniczego;
c) udzielanie świadczeń zdrowotnych według standardów odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
2. Nadzór merytoryczny oraz szczegółowe zasady współdziałania wszystkich komórek organizacyjnych wykonujących działalność medyczną sprawują wspólnicy.

§10
Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

1. Podmiot leczniczy może współdziałać z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie realizacji celu i zadań podmiotu leczniczego określonych w § 2 niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
2. Szczegółowe zasady współpracy, o której mowa w ust. 1, każdorazowo uregulowane zostaną w stosownej umowie cywilnoprawnej, zawartej z tymi podmiotami, przewidującej określone procedury i zasady współpracy zposzanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta..

§11
Udostępnienie dokumentacji medycznej oraz wysokość opłat

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacja medyczna może zostać udostępniona w szczególności pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną także innym podmiotom wymienionym w art. 26 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (z.U.2020.849 z późn. zm.). Przekazanie dokumentów jest bezpłatne w przypadku, gdy robi się to po raz pierwszy. Jeśli Pacjent zwraca się o dokumentację medyczną po raz kolejny w żądanym zakresie. Opłata za udostępnienie dokumentacji w powyższych sytuacjach nie może przekroczyć maksymalnych stawek, obliczonych na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:
a) Opłata za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej wynosi 14,01 zł
b) Opłata za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej wynosi 0,49 zł

§12
Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

1. Wszelkie świadczenia zdrowotne udzielane w podmiocie leczniczym są odpłatne.
2. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych odbywa się zgodnie z Cennikiem usług stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu: https://milanovaclinic.pl/cennik/

§13
Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne

1. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne określa szczegółowo Cennik usług stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu: https://milanovaclinic.pl/cennik/
2. Klinika zastrzega sobie prawo do zmiany cennika oraz do zmiany dni i godzin przyjmowania poszczególnych lekarzy.
3. Pacjent zobowiązany jest do opłacenia wykonanych świadczeń stomatologicznych bezpośrednio po wizycie w recepcji.
4. Płatności można dokonać za pomocą karty płatniczej lub gotówki.
5. Pacjent może skorzystać z takich form płatności jak płatność odroczona na 30 dni lub system ratalny (pomagamy w pozyskaniu finansowania). Chęć skorzystania z tej formy płatności należy zgłosić przed skorzystaniem z usługi ponieważ wymagają 2-3 dniowej weryfikacji pacjenta.
6. Pacjent ma możliwość dokonania płatności przelewem najpóźniej na 1 dzień przed wizytą na podstawie faktury proformy wystawionej przez recepcję.
7. Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych.
8. Z uwagi na specyfikację branży stomatologicznej plan i koszt leczenia można precyzyjnie określić dopiero na podstawie badania oraz konsultacji z lekarzem stomatologiem.
9. Ceny podane w cenniku mogą ulec zmianie o czym informuje lekarz przed zabiegiem.
10. Szczegółowy cennik usług stomatologicznych dostępny jest w recepcji.
11. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić przed wydrukowaniem paragonu do usługi.
12. Faktury wystawiamy pacjentom w ciągu do 3 dni i przesyłamy w formie elektronicznej na podany w karcie medycznej adres mailowy.
13. W przypadku leczenia protetycznego pacjent proszony jest o uiszczenie zadatku w wysokości minimum 50% całkowitej wartości uzupełnienia protetycznego (na pierwszej wizycie protetycznej). Pozostałą część płatności Pacjent wpłaca na ostatniej wizycie związanej z oddaniem pracy protetycznej.
14. Klinika może prosić o uiszczenie zadatku na niektóre zabiegi 7 dni przed planowaną wizytą np. duży zakres prac protetycznych, implantologicznych czy leczenie pod narkozą.

§14
Parking

1. Do dyspozycji pacjentów są 3 miejsca parkingowe oznaczone poprzez tabliczkę informacyjna z nazwą kliniki i informacją o miejscu prywatnym (parking tylko dla pacjentów). Miejsca parkingowe znajdują się naprzeciwko wejścia do kliniki.
2. Umówieni Pacjenci są proszeni o podanie numeru rejestracyjnego swojego pojazdu, aby personel Klinik mógł to odnotować.
3. Właściciele pojazdów pozostawionych na miejscu kliniki bez umówionej wizyty stomatologicznej są zobligowani do uiszczenia opłaty za parkowanie (zajęcie własności prywatnej bez zgody właściciela) w kwocie 500zł/za każdą rozpoczętą godzinę parkowania. Dodatkowo taki pojazd może zostać odholowany na koszt właściciela pojazdu zaparkowanego na miejscu kliniki bez jej zgody.

§15
Gwarancja na leczenie

1. Czujemy się w pełni odpowiedzialni za jakość naszej pracy, dlatego na zabiegi wykonywane w naszej placówce udzielamy gwarancji. Gwarancją nie są objęte prace tymczasowe oraz prace, co do których pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji (bądź jej braku), a które wykonywane są na jego wyraźne życzenie. Warunkiem gwarancji jest zaakceptowanie i zrealizowanie w całości ustalonego planu leczenia stomatologicznego oraz obowiązkowe wizyty kontrolne i wykonywanie higienizacji w klinice raz na 6 miesięcy wg zaleceń lekarza stomatologa.
2. Warunkiem utrzymania gwarancji jest:
a) Profesjonalny zabieg higienizacja nie rzadziej niż co sześć miesięcy.
b) Utrzymanie higieny jamy ustnej zgodnie z zaleceniami higienistki i lekarza.
c) Odbywanie wizyt kontrolnych wg. zaleceń lekarza co sześć miesięcy.
d) Wykonywanie kontrolnych zdjęć radiologicznych wg. zaleceń lekarza.
3. Są to ogólne zasady gwarancji na usługi stomatologiczne. Mogą się one zmieniać indywidualnie dla każdego pacjenta. O zasadach i długości gwarancji decyduje lekarz po badaniu jamy ustnej, diagnostyce oraz przygotowaniu planu leczenia.
4. Rękojmia i gwarancja ustaje w sytuacji:
a) nieprzestrzegania ustalonych terminów wizyt w trakcie leczenia,
b) niedokończenia zaleconego planu leczenia,
c) kontynuowania leczenia w innym gabinecie niż MILANOVA® Clinic
d) użytkowania tymczasowych rozwiązań protetycznych dłużej niż zalecane przez stomatologa,
e) niedokonania pełnej płatności za przeprowadzone leczenie,
f) niestosowania się do zaleceń lekarza oraz instrukcji postępowania po zabiegu,
g) niezgłaszania się na wizyty kontrolne w wyznaczonych terminach,
h) nieprzestrzegania zaleceń wizyt kontrolnych, w tym złej higieny jamy ustnej,
i) nieleczenia choroby okluzyjnej pomimo jej stwierdzenia,
j) naturalnego procesu zaniku kość lub dziąsła,
k) przejęcia leczenia przez innego stomatologa lub technika stomatologicznego niezatrudnionego w MILANOVA® Clinic,
l) uszkodzeń spowodowanych używaniem niezgodnym z przeznaczeniem,
m) uszkodzeń mechanicznych wynikających z czynników zewnętrznych, w tym uszkodzeń powstałych na skutek
n) uczestnictwa w nieszczęśliwych wypadkach,
o) samodzielnej, mechanicznej ingerencji pacjenta,
p) gdy pacjent cierpi na jedną z chorób ogólnych wpływających na stan uzębienia (cukrzyca, padaczka, osteoporoza,
alergie, stan po napromieniowaniu i terapii cytostatykami, uszkodzenia i choroby kości), które były trudne do
stwierdzenia przed rozpoczęciem leczenia lub zatajone przez pacjenta,
q) gdy pacjent zmienia decyzję o kształcie i kolorze zęba po zacementowaniu ostatecznej pracy protetycznej, gdy się po odbiór pracy protetycznej, w terminie wyznaczonym przez gabinet powyżej 4 tygodni od momentu ukończenia pracy
przez laboratorium protetyczne, niezgłoszenia wady w okresie 30 dni od jej zaistnienia.

§16
Monitoring pomieszczeń

1. Zakład leczniczy objęty jest monitoringiem wizyjnym, który obejmuje:
2. obserwację pomieszczeń i miejsc ogólnodostępnych, tj. poczekalnia wraz z rejestracją oraz teren przed wejściem do lokalu;
3. obserwację pomieszczeń w których udzielane są świadczenia zdrowotne, tj. gabinety stomatologiczne, pracownia RTG oraz sterylizatornia;
4. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu, zawierające dane osobowe, podmiot wykonujący działalność leczniczą przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, w sposób zapewniający pełne poszanowanie intymności i godności pacjenta.
5. Rejestracja obrazu za pomocą monitoringu, w pomieszczeniach o których mowa w ust. 1, jest niezbędna w celu:
6. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz pacjentów;
7. ochrony mienia oraz zapewnienia zachowania w tajemnicy informacji, w tym szczególnych kategorii danych osobowych zawartych w szczególności dokumentacji medycznej;
8. Obraz przechowywany jest przez 7 dni na zabezpieczonym urządzeniu rejestrującym. Po upływie powyższego okresu, nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.
9. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego określa polityka prywatności dostępna w siedzibie podmiotu leczniczego, w rejestracji, a także na stronie internetowej pod adresem: https://milanovaclinic.pl/polityka-prywatnosci/

§17
Postanowienia końcowe

1. Regulamin ustala, aktualizuje oraz zmienia KM SP Z OO (MILANOVA ® Clinic).. W przypadku zatrudniania pracowników regulamin podaje do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszego regulaminu stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
3. Regulamin dostępny jest do wglądu na żądanie pacjenta, w siedzibie podmiotu leczniczego, w rejestracji.
4. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pacjentów znajdują się w polityce prywatności dostępnej do wglądu na żądanie pacjenta, w siedzibie podmiotu leczniczego, w rejestracji, a także na stronie internetowej pod adresem https://milanovaclinic.pl/polityka-prywatnosci/
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 24.01.2024r.

 

Pacjenci mają prawo zgłaszania uwag, wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do kierownika/właściciela kliniki stomatologicznej w formie mailowej.
Jeżeli masz jakieś sugestie odnośnie pracy naszej kliniki, prosimy o przesłanie maila na adres: biuro@milanovaclinic.pl